සහතික අනාවරණ

සහතික අනාවරණ

අද්විතීය අත්දැකීම් සහ අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත ප්රතිඵල සහතික නැහැ! සහතික මෙහි පැටවුණු හා සියලු ගනුදෙනුකරුවන් නොවන නියෝජිතයෙකු වේ; ඇතැම් ගිණුම් බවයි වඩා නරක කාර්ය සාධන තිබිය හැක. අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ අවදානම ඇතුළත් අලාභ සඳහා වූ විභවය සෑම විටම පවතී. ඔබේ ප්රතිඵල වෙනස් විය හැක. ඔබ අහිමි කර ගැනීමට සූදානම් හැකි බව අතිරේක ප්රාග්ධනය නොමැති නම්, ඔබ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ වෙළෙඳපොළ තුළ ආයෝජනය කළ යුතු නැහැ.