ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਵਿਲੱਖਣ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹ ਹੈ! ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਇਥੇ ਅਣਪੁੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ; ਕੁਝ ਖਾਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਵੱਧ ਬਦਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,. ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਧੂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.