از زبان مشتریان افشا

از زبان مشتریان افشا

تجربه منحصر به فرد و عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی! از زبان مشتریان در اینجا ناخواسته هستند و غیر نماینده از تمام مشتریان; حساب های خاص ممکن است عملکرد بدتر از آن نشان داده اند. بازاریابی اینترنتی شامل خطر و همیشه بالقوه برای از دست دادن وجود دارد. نتایج خود را ممکن است متفاوت باشد. اگر شما سرمایه اضافی که شما می توانید از دست دادن استطاعت ندارد, شما باید در بازار سرمایه گذاری نمی بازاریابی اینترنتی.