Syarat-syarat Penggunaan

TERMA PENGGUNAAN

SILA BACA! http://www.knwautobody.com MEMERLUKAN PERTIMBANGAN BAGI DAN SEBAGAI SYARAT membenarkan PENGGUNAAN http://www.knwautobody.com.

DENGAN MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN INI ANDA MENYATAKAN BAHAWA ANDA MEMPUNYAI KUASA PENUH UNTUK BERTINDAK untuk mengikat DIRI, MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA, SYARIKAT, UNDANG-UNDANG ATAU ENTITI, DAN BAHAWA PENGGUNAAN DAN / ATAU INTERAKSI, SERTA BERTERUSAN PENGGUNAAN ATAU BERINTERAKSI, DENGAN LAMAN INI MERUPAKAN ANDA SETELAH MEMBACA DAN BERSETUJU DENGAN TERMA PENGGUNAAN SERTA PERJANJIAN LAIN YANG KAMI BOLEH POST DI LAMAN.

Dengan melihat, MELAWAT, MENGGUNAKAN, Atau berinteraksi dengan http://www.knwautobody.com ATAU DENGAN BANNER, POP-UP, ATAU IKLAN YANG TERTERA PADA IT, ANDA BERSETUJU UNTUK SEMUA PERUNTUKAN INI TERMA POLISI PENGGUNAAN DAN DASAR PRIVASI http://www.knwautobody.com.

http://www.knwautobody.com KHUSUS Nafi AKSES KEPADA MANA-MANA ​​INDIVIDU YANG DILINDUNGI OLEH ONLINE AKTA PERLINDUNGAN PRIVASI THE KANAK-KANAK (CUP) OF 1998.

http://www.knwautobody.com BERHAK UNTUK menafikan akses kepada ORANG ATAU VIEWER APA-APA SEBAB SAH. DI BAWAH BIDANG DASAR PRIVASI THE, YANG ANDA TERIMA SEBAGAI SYARAT UNTUK TONTONAN, http://www.knwautobody.com DIBENARKAN UNTUK MENGUMPUL DAN DATA STORE DAN MAKLUMAT BAGI TUJUAN PENGECUALIAN DAN UNTUK KEGUNAAN LAIN BANYAK.

INI TERMA PERJANJIAN PENGGUNAAN MUNGKIN BERUBAH DARI MASA KE SEMASA. PELAWAT MEMPUNYAI DUTI AFIRMATIF, SEBAGAI SEBAHAGIAN DARIPADA BALASAN KEBENARAN UNTUK MENGAKSES http://www.knwautobody.com, Untuk menjaga diri mereka DIMAKLUMKAN PERUBAHAN TERSEBUT OLEH MENGKAJI INI TERMA PENGGUNAAN LAMAN setiap kali mereka melawat http://www.knwautobody.com.

PIHAK KEPADA TERMA PERJANJIAN PENGGUNAAN

Pelawat, penonton, pengguna, pelanggan, ahli, sekutu, atau pelanggan, secara kolektif dirujuk di sini sebagai “Pelawat,” menjadi pihak kepada perjanjian ini. Laman web dan pemilik dan / atau operator pihak kepada perjanjian ini, dalam ini dirujuk sebagai “Laman Web.”

PENGGUNAAN MAKLUMAT DARI LAMAN WEB INI

Melainkan anda telah memeterai satu kontrak bertulis ekspres dengan laman web ini yang berlawanan, pelawat, penonton, pelanggan, ahli, sekutu, atau pelanggan mempunyai hak untuk menggunakan maklumat ini dalam suasana yang komersil atau awam; mereka tidak mempunyai hak untuk menyiarkan ia, menyalinnya, simpan, cetak, menjualnya, atau menerbitkan mana-mana bahagian daripada kandungan laman web ini. Dengan mengakses kandungan laman web ini, anda bersetuju kepada syarat ini akses dan anda mengakui bahawa apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan adalah menyalahi undang-undang dan boleh tertakluk kepada penalti sivil atau jenayah. Sekali lagi, Pelawat tidak mempunyai hak-hak sekalipun untuk menggunakan kandungan, atau sebahagian daripadanya, termasuk pangkalan datanya, muka surat yang tidak dapat dilihat, laman yang dipaut, kod asas, atau harta intelek lain laman mungkin mengandungi, apa-apa sebab atau bagi apa-apa jua penggunaan. Sebagai mengiktiraf hakikat bahawa ia mungkin sukar untuk menentukan kerosakan sebenar yang timbul daripada pelanggaran peruntukan ini, Pelawat bersetuju untuk membayar pampasan kepada pemilik http://www.knwautobody.com dengan ganti rugi dalam jumlah AS. $100,000, atau, jika ia boleh dikira, kos sebenar dan kerosakan sebenar kerana melanggar peruntukan ini, yang mana lebih tinggi. Pelawat waran bahawa dia memahami bahawa menerima peruntukan ini adalah satu syarat mengakses http://www.knwautobody.com dan bahawa mengakses http://www.knwautobody.com merupakan penerimaan.

PEMILIKAN LAMAN WEB ATAU HAK PENGGUNAAN, MENJUAL, TERBIT KANDUNGAN LAMAN WEB INI

Laman web dan kandungannya dimiliki atau dilesenkan oleh pemilik laman web itu. Bahan yang terkandung di laman web itu mesti dianggap sebagai hak milik dan hak cipta. Pelawat tidak mempunyai hak apa pun dalam kandungan laman web ini. Penggunaan kandungan laman web untuk apa-apa sebab adalah menyalahi undang-undang melainkan jika ia dilakukan dengan kontrak nyata atau kebenaran laman web.

Hiperpautan KEPADA LAMAN, CO-PENJENAMAAN, “FRAMING” DAN LAMAN rujukan DILARANG

Melainkan jika dibenarkan secara nyata oleh laman web, ada orang yang hyperlink laman web ini, atau sebahagian daripadanya, (Termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis logo, tanda dagangan, penjenamaan atau bahan hak cipta) kepada mereka untuk apa-apa sebab. Tambahan pula, anda tidak dibenarkan untuk rujukan URL yang (alamat laman web) laman web ini atau mana-mana halaman laman web ini dalam mana-mana media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran dari kami, atau yang anda dibenarkan untuk 'frame’ laman. Anda telah bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk menghapuskan atau de-mengaktifkan apa-apa aktiviti seperti, dan bertanggungjawab ke atas semua ganti rugi yang berbangkit daripada melanggar peruntukan ini. Sebagai mengiktiraf hakikat bahawa ia mungkin sukar untuk menentukan kerosakan sebenar yang timbul daripada pelanggaran peruntukan ini, anda bersetuju untuk membayar pampasan kepada pemilik http://www.knwautobody.com dengan ganti rugi dalam jumlah AS. $100,000, atau, jika ia boleh dikira, kos sebenar dan kerosakan sebenar kerana melanggar peruntukan ini, yang mana lebih tinggi. Anda menjamin bahawa anda memahami bahawa menerima peruntukan ini adalah satu syarat mengakses http://www.knwautobody.com dan bahawa mengakses http://www.knwautobody.com merupakan penerimaan.

PENAFIAN UNTUK KANDUNGAN LAMAN

http://www.knwautobody.com menafikan sebarang tanggungjawab untuk ketepatan kandungan yang terdapat di, dikaitkan dengan di, atau disebut di http://www.knwautobody.com. Pelawat menanggung semua risiko yang berkaitan dengan tontonan, membaca, menggunakan, atau bergantung pada maklumat ini. Melainkan anda telah sebaliknya membentuk kontrak nyata yang berlawanan dengan kami, anda tidak mempunyai hak untuk bergantung kepada apa-apa maklumat yang terkandung di dalam ini sebagai tepat. Kami tidak memberi jaminan apa-apa.

PENAFIAN UNTUK kemudaratan yang disebabkan KEPADA KOMPUTER ATAU PERISIAN ANDA DARIPADA berinteraksi dengan LAMAN WEB INI ATAU KANDUNGANNYA. PELAWAT MENANGGUNG SEMUA RISIKO VIRUS, WORMS, ATAU FAKTOR LAIN merosakkan.

Kami tidak bertanggungjawab bagi kerosakan kepada komputer atau perisian pelawat atau mana-mana orang pelawat kemudiannya berkomunikasi dengan dari kod merosakkan atau data yang secara tidak sengaja dihantar ke komputer pelawat. Sekali lagi, pandangan pelawat dan berinteraksi dengan laman web ini, atau banner atau pop-up atau pengiklanan dipaparkan atasnya, pada risiko sendiri.

PENAFIAN UNTUK kemudaratan yang disebabkan oleh MUAT TURUN

Pelawat memuat turun maklumat dari laman ini di risiko ini sendiri. Laman web tidak membuat sebarang jaminan bahawa muat turun adalah bebas daripada merosakkan kod komputer, Termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

HAD LIABILITI

Dengan melihat, menggunakan, atau berinteraksi dalam apa jua cara dengan laman web ini, termasuk sepanduk, pengiklanan, atau pop-up, muat turun, dan sebagai syarat laman web untuk membolehkan tontonan yang sah, Pelawat selama-lamanya mengetepikan semua hak untuk tuntutan kerosakan mana-mana dan semua keterangan berdasarkan apa-apa faktor penyebab menyebabkan apa-apa kemudaratan yang mungkin, tidak kira bagaimana kejam atau luas, sama ada fizikal atau emosi, boleh diramalkan atau yang tidak dapat diramalkan, sama ada peribadi atau komersial dalam alam semula jadi. Bagi mana-mana bidang kuasa yang kini boleh membenarkan pengecualian ini liabiliti maksimum kami tidak akan melebihi amaun yang dibayar oleh anda, jika ada, untuk menggunakan laman web kita atau perkhidmatan.

Selain itu, anda bersetuju untuk tidak memegang kita bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang berkaitan dengan isu-isu yang di luar kawalan kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada, bencana alam, perang, keganasan, pemberontakan, rusuhan, aktiviti jenayah, bencana alam, gangguan komunikasi atau infrastruktur, kekurangan buruh atau gangguan (termasuk serangan menyalahi undang-undang), kekurangan bahan, dan apa-apa aktiviti lain yang tidak berada dalam kawalan kami.

PERLINDUNGAN

Pelawat bersetuju bahawa sekiranya dia menyebabkan kerosakan kepada kami atau pihak ketiga akibat daripada atau berkaitan dengan penggunaan http://www.knwautobody.com, Pelawat akan melindungi kami untuk, dan, jika berkenaan, melindungi kita, apa-apa tuntutan bagi ganti rugi.

PENYERAHAN

Pelawat bersetuju sebagai syarat tontonan, bahawa mana-mana komunikasi antara Pelawat dan Laman Web dianggap penyerahan. Semua penyertaan, termasuk sebahagian daripadanya, grafik yang terkandung di atasnya, atau mana-mana kandungan penyerahan, hendaklah menjadi milik eksklusif Laman Web dan boleh digunakan, tanpa kebenaran lanjut, untuk kegunaan komersial tanpa pertimbangan tambahan dalam apa jua bentuk. Pelawat bersetuju untuk hanya menyampaikan maklumat yang ke Laman Web, yang ia mahu untuk selama-lamanya membenarkan laman web untuk digunakan dalam apa-apa cara yang difikirkannya patut. “Penyerahan” juga peruntukan Dasar Privasi.

NOTIS

Tiada notis tambahan dalam apa jua bentuk untuk apa-apa sebab diperlukan untuk diberikan kepada Pelawat dan Pelawat nyata waran pemahaman bahawa hak untuk notis dikecualikan sebagai syarat untuk kebenaran untuk melihat atau berinteraksi dengan laman web.

PERTIKAIAN

Sebagai sebahagian daripada balasan bahawa Laman Web memerlukan untuk tontonan, menggunakan atau berinteraksi dengan laman web ini, Pelawat bersetuju untuk menggunakan timbangtara mengikat untuk apa-apa tuntutan, pertikaian, atau kontroversi (“TUNTUTAN”) dalam apa jua bentuk (sama ada dalam kontrak, tort atau sebaliknya) yang timbul daripada atau berkaitan dengan pembelian ini, produk ini, termasuk isu-isu permintaan, isu-isu privasi, dan dari segi isu-isu penggunaan.

Timbang tara hendaklah dijalankan menurut peraturan Persatuan Timbang Tara Amerika yang berkuat kuasa pada tarikh pertikaian diserahkan kepada Persatuan Timbang Tara Amerika. Maklumat tentang Persatuan Timbang Tara Amerika, kaedah-kaedahnya, dan bentuk boleh didapati dari Persatuan Timbang Tara Amerika, 335 Madison Avenue, Tingkat 10, New York, New York, 10017-4605. Hearing akan mengambil tempat di bandar atau daerah pemilik http://www.knwautobody.com.

Dalam kes hendaklah penonton, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan mempunyai hak untuk pergi ke mahkamah atau mempunyai perbicaraan juri. Viewer, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan tidak akan mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam penemuan pra-perbicaraan kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam kaedah-kaedah; anda tidak akan mempunyai hak untuk mengambil bahagian sebagai wakil atau anggota mana-mana golongan pihak-pihak menuntut yang berkaitan dengan apa-apa tuntutan tertakluk kepada timbang tara; keputusan penimbang tara adalah muktamad dan mengikat dengan hak terhad rayuan.

Parti mengatasi akan dibayar balik oleh pihak yang satu lagi untuk sebarang dan semua kos yang berkaitan dengan timbang tara pertikaian, termasuk yuran peguam, yuran kutipan, yuran penyiasatan, perbelanjaan perjalanan.

BIDANG KUASA DAN TEMPAT

Jika mana-mana perkara yang berkaitan dengan pembelian ini hendaklah dibawa ke hadapan mahkamah undang-undang, pra- atau selepas timbang tara, Viewer, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan bersetuju bahawa bidang kuasa tunggal dan sesuai menjadi negeri dan bandar yang diisytiharkan dalam maklumat hubungan pemilik web kecuali sebaliknya dinyatakan di sini. Sekiranya tindakan undang-undang yang ada di sebuah mahkamah persekutuan, mahkamah yang hak hendaklah menjadi mahkamah persekutuan yang paling dekat dengan pemilik http://www.knwautobody.com yang alamat.

UNDANG-UNDANG

Viewer, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan bersetuju bahawa undang-undang yang terpakai bagi digunakan hendaklah, dalam semua kes, sebagai kepunyaan negeri pemilik http://www.knwautobody.com.

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Penjual produk ini adalah:

Alamat mel:

33 Perry Street
Westland, MI 48185
Amerika Syarikat

Hubungi E-mel: admin@knwautobody.com,Hak cipta terpelihara.