ඒ රථ සහා අනෙකුත් වාහන තිරිංග පරීක්ෂා

ඔබට, අපි ඔබ පරීක්ෂා බව යෝජනා කර ඇති අනෙකුත් තරල කරන්නේ අමතරව භාවිත මෝටර් රථ මිලදී ගැනීම නම්, ඔබ ද වාහන තිරිංග පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්ය. වාහනයක් මත තිරිංග ගෙවී කිරීමට නිර්මාණය කළ එක් දෙයක් වේ. It is the friction between the rotor and the pads that stop the […]