Kiểm tra Transmission Và Lỏng

Trong bài trước, chúng tôi được bảo hiểm dầu khuỷu động cơ vụ án, làm thế nào để kiểm tra xem nó và những gì cần tìm. Trong bài này chúng tôi sẽ cover kiểm tra chất lỏng truyền và những gì cần tìm. Tiếp đến dầu động cơ, dầu truyền có lẽ là chất lỏng quan trọng nhất tiếp theo. It is vital for automatic transmissions to have the […]