ការ​ពិនិត្យ​មើល​ការ​បញ្ជូន​និង​សារធាតុ​រាវ

នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកាស​លើក​មុន​របស់​យើង​យើង​បាន​គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់​មនុ​ស្ស​មាន​ករណី​ប្រេង​ម៉ាស៊ីន, របៀប​ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​វា​ហើយ​អ្វី​ដើម្បី​រក​មើល. នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកាស​នេះ​យើង​នឹង​គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់​ការ​ពិនិត្យ​មើល​ការ​បញ្ជូន​និង​អ្វី​ដែល​ជា​សារធាតុ​រាវ​ដើម្បី​ឱ្យ​មើល​ទៅ​សម្រាប់. បន្ទាប់​ដើម្បី​ប្រេង​ម៉ាស៊ីន, ប្រេង​ការ​ឆ្លង​គឺ​ប្រហែល​ជា​សារធាតុ​រាវ​ដែល​សំខាន់​បំផុត​ក្រោយ. It is vital for automatic transmissions to have the […]