සම්ෙපේෂණය හා ද්රව පරීක්ෂා

අපගේ පෙර ලිපියෙන් අපි crank නඩුව එන්ජින් තෙල් ආවරණය, එය කෙසේ පරීක්ෂා කිරීමට හා දේ සොයා ගැනීමට. මෙම ලිපියෙන් අපි සම්ප්රේෂණ තරල දේ සොයා ගැනීමට පරීක්ෂා ආවරණය වනු ඇත. එන්ජින් තෙල් ලබන, සම්ප්රේෂණ තෙල් බොහෝ විට ඊළඟ වඩාත් වැදගත් තරලය. It is vital for automatic transmissions to have the […]