ඒ පාවිච්චි මෝටර් රථ මිලට ගැනීම පෙර එන්ජින් ඔයිල් පරීක්ෂා

භාවිත වාහන මිලදී ගැනීම ඉතා බරපතළ වගකීමක් විය හැක. ඔබ හොඳ වාහන හා උසස් හැරෙනවා බව සහතික කිරීමට ඔබ පරීක්ෂා කළ හැකි කරුණු කිහිපයක් වේ. ඔබ පාවිච්චි කළ වාහන මිලදී ගැනීමේ දී පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්ය ඉතා වැදගත් දේවල් එක් තෙල් එන්ජිම crank නඩුව. In this post […]