កំពុង​ពិនិត្យ​មើល​ប្រេង​ម៉ាស៊ីន​មុន​ពេល​ការ​ទិញ​រថយន្ត​បាន​ប្រើ

ការ​ទិញ​រថយន្ត​បាន​ប្រើ​ដែល​អាច​ជា​ភារកិច្ច​ខ្លាច. មានរឿងមួយចំនួនដែលអ្នកអាចពិនិត្យមើលដោយខ្លួនឯងដើម្បីធានាថាអ្នកបានទទួលរថយន្តល្អនិងមានគុណភាពល្អ. រឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីពិនិត្យមើលពេលដែលការទិញរថយន្តប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ីន crank ករណី. In this post […]