ការ​ពិនិត្យ​មើល​ការ​ហ្វ្រាំង​រថយន្ត

ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ទិញ​រថយន្ត​បាន​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​ការ​បន្ថែម​ទៅ​នឹង​ការ​ធ្វើ​សារធាតុ​រាវ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​យើង​បាន​ណែនាំ​ថា​អ្នក​បាន​ពិនិត្យ​មើល, អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​ពិនិត្យ​មើល​ហ្វ្រាំង​រថយន្ត. ហ្វ្រាំង​នៅ​លើ​រថយន្ត​មួយ​ដែល​មាន​រឿង​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​ពាក់​ចេញ. It is the friction between the rotor and the pads that stop the […]