ആർവി വിൻ ചെക്ക്

വെറും കാറുകൾ വാങ്ങുന്നത് പോലെ, ഒരു ഉപയോഗിച്ച ആർവി വാങ്ങേണ്ടി (നേരംപോക്ക് വാഹന) അല്ലെങ്കിൽ ഒരിടം ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് ലഭിക്കും ഒരു വലിയ വഴി ആകാം. വെറും കാറുകൾ പോലെ, വഴിക്ക് 'നഷ്ടപ്പെട്ട് മൂല്യം ചീട്ടു ഓഫ് തള്ളപ്പെട്ട നിമിഷം. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു ന് ആസൂത്രണം ആർവി കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീയും നിന്റെ നിക്ഷേപം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം..

ഇവിടെ ഒരു ആർവി വിൻ നമ്പർ പരിശോധിക്കുക

വെറും കാറുകൾ പോലെ, വഴിക്ക് 'ഒരു വിൻ ഉണ്ടു (വാഹന തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ) അവർ ഒരു ആർവി പല വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി. അവർ സാധാരണയായി ഒരു കാർ അവരെ തന്നെ ഒരേ സ്ഥലത്തു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഡാഷ്ബോർഡിൽ, നിങ്ങൾ കാറ്റുമറ മുന്നിൽ നോക്കി വഴി ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആണ്. നിർമാതാക്കളുടെ ഇത്തരം എൻജിൻ ഫ്രെയിമും തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചു ചെയ്യാൻ. അതോടൊപ്പം, കോർ പിന്തുണ നോക്കിയാൽ കഴിയും (റേഡിയേറ്റർ പിന്തുണ) , സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം ന്, ഡ്രൈവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ വാതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽ പോസ്റ്റ്, ചിലപ്പോൾ ഫയർവാൾ ന്. അത് അവിടെ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മാനുവൽ ഉടമകളെ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ അത് എണ്ണം ആർവി മേലുള്ള ആ ആണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നല്ലത്.

ആർവി വിൻ ചെക്ക്

ഉടമ അവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങൽ രേഖകൾ നോക്കൂ കഴിയും, ശീർഷകം ഇൻഷ്വറൻസ് ഡോക്സ്. വിൻ ആർവി അദ്വിതീയമാകുന്നുവെന്ന്, യാതൊരു രണ്ട് മോട്ടോർ വീട്ടിൽ ഒരേ ഒന്നുണ്ടോ, അതിനാൽ നിങ്ങൾ വിൻ നമ്പർ ശരിയാണെന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അത് തന്നെയാണ്.

നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാർ ഒരു വിൻ അപ് പരിശോധിക്കുമെന്ന് അതേ വിധത്തിൽ, അതുപോലെത്തന്നെ ഒരു ആർവി വിൻ ചെക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ വാഹനം സ്വതവെ ക്യത്യ ആ വിവരങ്ങൾ തരും എന്നു, നിർമ്മാതാവ് ആരെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു ആർവി ഡീകോഡർ, അതു പണിതു നിറ്മ്മാതാവിൻറെ ആൻഡ് enginge കൈമാറ്റത്തിലും വിവരങ്ങൾ നിന്നും ഓപ്ഷനുകൾ ഇടത്തിൽ.

ഒരു ആർവി വിൻ എണ്ണം സെർച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, ഇത്തരം മട്ടിൽ ആർവി അപകടത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ വിപുലമാണ് ഉണ്ടായതു ചെയ്തു. ആർവി കൈകൾ ഏതാനും പ്രാവശ്യം മാറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഡോമീറ്റർ പ്രശ്നങ്ങൾ റോൾ മുതുകിലും സാധ്യമായ നിങ്ങളെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഉടമ പന്തിൽ പെയ്ഡ് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ആർവി ഏതെങ്കിലും സാധ്യമായ .പ അവിടെ കണ്ടാൽ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒടുവിൽ അത് അഭിസംബോധന ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും സാധ്യതകൾ ഓർക്കുന്നു കാണിക്കുക വരാം.

ഒരു ഉപയോഗിച്ച ആർവി വാങ്ങുന്നതിനു ഒരു ആർവി വിൻ ചെയ്യുകവഴി മനസ്സിന്റെ ചില സമാധാനം വേണ്ടി വിലകുറഞ്ഞ ഇൻഷ്വറൻസ് എന്ന ഇറങ്ങി നിന്നെത്തന്നേ ചില സാധ്യതകൾ തലവേദന രക്ഷിക്കാൻ പരിശോധിച്ച് അത്.

വാഹന ചരിത്രം റിപ്പോർട്ടും വിൻ ചെക്ക്