Disclaimer

Disclaimer

Các thông tin chứa trong http://www.knwautobody.com là dành cho mục đích thông tin chung. Các thông tin được cung cấp bởi http://www.knwautobody.com và trong khi chúng tôi cố gắng giữ cho các thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm nào, thể hiện hay ngụ ý, về tính đầy đủ, tính chính xác, sự đáng tin cậy, phù hợp hay sẵn có đối với http với://www.knwautobody.com hoặc các thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc đồ họa liên quan có trên http://www.knwautobody.com cho mọi mục đích. Do đó bất kỳ sự phụ thuộc bạn đặt trên thông tin đó là đúng nguy cơ của riêng của bạn.

Không có sự kiện chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả hoặc thiệt hại, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hay lợi nhuận phát sinh từ, hoặc liên quan, việc sử dụng http://www.knwautobody.com.

Thông qua http://www.knwautobody.com bạn có thể liên kết đến các trang web khác mà không nằm dưới sự kiểm soát của http://www.knwautobody.com. Chúng tôi không kiểm soát được bản chất, nội dung và tính sẵn sàng của các trang web. Sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không nhất thiết hàm ý một đề nghị hoặc chứng thực quan điểm thể hiện trong họ.

Mọi nỗ lực được thực hiện để giữ http://www.knwautobody.com và chạy êm. Tuy nhiên,http://www.knwautobody.com không chịu trách nhiệm, và sẽ không chịu trách nhiệm, http://www.knwautobody.com là tạm thời không có sẵn do các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.