آینده از خرید ماشین های مورد استفاده

With the invent of the internet, buying used cars and all types of vehicles has changed a lot. Consumers are more well equipped and informed about making a purchase and what to look for. The business has changed drastically in the last 40 years and especially the last decade. People can go online and look […]

چک کردن وسایل نقلیه ترمز

اگر شما به خرید یک ماشین استفاده علاوه بر انجام مایعات دیگری که ما پیشنهاد کرده اند که شما را بررسی کنید, شما همچنین نیاز به بررسی ترمز وسایل نقلیه. ترمز در یک وسیله نقلیه یک چیز است که طراحی شده اند به پوشیدن. It is the friction between the rotor and the pads that stop the […]

چک کردن انتقال و مایع

در پست قبلی ما نفت میل لنگ موتور مورد تحت پوشش, چگونه آن را چک کنید و آنچه را که باید. در این پست ما را پوشش خواهد داد چک کردن مایع انتقال و آنچه به دنبال. بعدی به روغن موتور, انتقال نفت است که احتمالا مایع بسیار مهم. It is vital for automatic transmissions to have the […]

چک کردن روغن موتور قبل از خرید یک ماشین استفاده

خرید یک وسیله نقلیه استفاده می شود می تواند یک کار دلهره آور. There are a few things that you can check yourself to ensure that you are getting a good vehicle and good quality. One of the most important things you need to check when buying a used vehicle is the engine crank case oil. In this post […]