Affiliate bố

Affiliate bố

Chủ sở hữu của http://www.knwautobody.com có ​​thể nhận bồi thường cho các khuyến nghị thực hiện trong tài liệu tham khảo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trên website này.

Bồi thường này có thể dưới hình thức tiền, dịch vụ hoặc sản phẩm miễn phí và có thể tồn tại mà không có bất kỳ hành động từ một người truy cập trang web. Bạn nên mua một sản phẩm hoặc dịch vụ mà đã được đề nghị bởi http://www.knwautobody.com, nó được hiểu rằng một số hình thức bồi thường có thể được thực hiện cho các http://www.knwautobody.com chủ. Ví dụ như, nếu bạn bấm vào một liên kết liên kết tại http://www.knwautobody.com và sau đó thực hiện mua hàng của sản phẩm hoặc dịch vụ được đề nghị, http://www.knwautobody.com chủ sở hữu có thể được bồi thường.

Tiết lộ bồi thường này đã được cung cấp để bảo vệ bạn và công bố đầy đủ bất kỳ mối quan hệ giữa http://www.knwautobody.com đề xuất sản phẩm hoặc dịch vụ và chủ nhân của những sản phẩm hoặc dịch vụ.