ការ​បង្ហាញ​តត

ការ​បង្ហាញ​តត

ម្ចាស់​របស់ http នេះ://www.knwautobody.com អាច​ទទួល​បាន​សំណង​សម្រាប់​ការ​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​យោង​ទៅ​នឹង​ផលិតផល​ឬ​សេវាកម្ម​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ.

ប្រាក់​សំណង​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​នៃ​ការ​ប្រាក់, សេវា​ឬ​ផលិតផល​ដែល​ចែង​និង​អាច​កើតមាន​ដោយ​គ្មាន​សកម្មភាព​ពី​គេហទំព័រ​មួយ​ណា​ដែល​អ្នក​ទស្សនា​បាន. អ្នក​គួរ​តែ​ទិញ​ផលិតផល​ឬ​សេវាកម្ម​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ដោយ​: http://www.knwautobody.com, វា​ត្រូវ​បាន​គេ​យល់​ថា​មាន​ទម្រង់​មួយ​ចំនួន​នៃ​ការ​ផ្តល់​សំណង​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី http នេះ://www.knwautobody.com ម្ចាស់. ឧទាហរណ៍, ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​លើ​តំណ​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​មួយ​នៅ http://www.knwautobody.com ហើយ​បន្ទាប់​មក​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​ទិញ​ផលិតផល​ឬ​សេវាកម្ម​ដែល​បាន​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​មួយ, : http://www.knwautobody.com ម្ចាស់​អាច​នឹង​ទទួល​បាន​សំណង.

ការ​បង្ហាញ​សំណង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​សម្រាប់​ការ​ការពារ​របស់​អ្នក​និង​ដើម្បី​បង្ហាញ​ឱ្យ​បាន​ពេញលេញ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​: http ណាមួយ​ឡើយ://www.knwautobody.com ផលិតផល​ឬ​សេវាកម្ម​អនុសាសន៍​និង​ជា​ម្ចាស់​នៃ​ផលិតផល​ឬ​សេវាកម្ម​ទាំងនោះ.